Zuzana Burianová

Bakalářská práce

Dokumentární divadlo a jeho využití

DOCUMENTARY THEATRE AND ITS USE

Anotace:
Práce shrnuje různé pohledy na dokumentární divadlo v rámci divadelní tvorby. Cituje aktuální definice tohoto typu divadla a zamýšlí se nad jeho využitím. Z části vychází z filmové teorie, předkládá příklady divadelních inscenací, které vycházejí z dokumentárního materiálu a opírá se o některé příklady z dějin divadla. Dotýká sepojmů jako je Living newspapers, postdramatické divadlo, nebo metoda Verbatim …více
Abstract:
The bachelor's thesis summarizes various views on documentary theatre within the theatre praxis. It cites current definitions of such practice and discusses the extent to which it is topical. The thesis is based partly on film theory, gives examples of theatre productions which are founded on documentary material and also refers to examples from the history of theatre. Among the notions to which it …více
 

Klíčová slova

dokumentární divadlo

Klíčová slova

postdramatické divadlo

Klíčová slova

divadelní inscenace

Klíčová slova

metoda Verbatim

Klíčová slova

divadlo

Klíčová slova

living newspapers
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2012
  • Vedoucí: Jana KUDLÁČKOVÁ
  • Oponent: Milan SCHEJBAL

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna