Veronika Součková

Diplomová práce

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti majetkové účasti obce v obchodní společnosti zabývající se druhotným zpracováním surovin

Evaluation of the economic effetiveness of community owership interest in a copmany engaged in the processing of secondary raw materials
Anotace:
V diplomové práci je provedeno vyhodnocení ekonomické efektivnosti investice města Oseka do majetkové účasti v obchodní společnosti. Nejprve je formulován cíl práce. Ve druhé jsou popsána teoretická východiska důležité pro vyhodnocení práce, jako je charakteristika rozpočtu obce, popis ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu. Ve třetí jsou popsány důvody majetkové účasti města v obchodní společnosti …více
Abstract:
In the thesis there is an evaluation of the economic efficiency of investments of the town of Osek into equity participation in a business company. First, there is formulated the objective of the work. The second part describes the theoretical basis important for the evaluation of the work, such as characteristics of the municipal budget, a description of the indicators of economic efficiency of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Yveta Tomášková
  • Oponent: Lenka Říhová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava