Ing. Adam Hroch

Bakalářská práce

Vliv faktorů životního prostředí na ceny nemovitostí - případová studie ve městě Brně

The Effect of Environmental Factors on Real Estate Value - Case study in the city of Brno
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je hodnocení vlivu faktoru životního prostředí (především hluku) na cenu nemovitostí na základě případové studie ve městě Brně. V úvodní části práce jsou charakterizovány základní pojmy a metody oceňování přírodních faktorů. Druhá část práce je zaměřena na popis vybrané metody oceňování (metoda hedonického oceňování). Poslední část práce náleží případové studii, analýze datového …více
Abstract:
The subject of this thesis is to evaluate the effect of environmental factors (especially noise) at the price of real estate based on a case study in city of Brno. The introductory part describes the basic terms and valuation methods of environmental factors. The second part focuses on a description of the chosen valuation method (hedonic pricing method). The last part includes a case study, analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta