Anna Brzáková

Bachelor's thesis

Cholesterol a žlučové kyseliny v metabolismu lipidů

Cholesterol and bile acids in lipid metabolism
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou cholesterolu a žlučových kyselin. Zaměřuje se na hlavní funkce cholesterolu a žlučových kyselin v metabolismu lipidů. Dále se zabývá onemocněními spojenými s jejich špatnou funkcí. Poslední kapitola popisuje metody stanovení cholesterolu a žlučových kyselin.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the characteristics of cholesterol and bile acids. It focused on the main functions of cholesterol nad bile acids in lipid metabolism. It also deals with dieases associated with their malfunction. The last chapter describes methods of determination of cholesterol nad bile acids.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brzáková, Anna. Cholesterol a žlučové kyseliny v metabolismu lipidů. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / odbor:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs