Helena Nedošínská

Master's thesis

Rozhodovací stromy a jejich aplikace v analýze obrazu

Decision Trees and their Applications in Image Analysis
Abstract:
Cílem této diplomové práce je teoretický rozbor dvou známých klasifikátorů, a to rozhodovacích stromů a SVM (Support Vector Machines). Další částí práce je vybrání vhodných příznaků (HOG), jejich praktické použití pro rozhodovací stromy a SVM a jejich následné porovnání. Pro implementaci bylo zvoleno prostředí MS Visual Studio, objektově orientovaný programovací jazyk C++ a knihovna OpenCV.
Abstract:
The goal of this diploma thesis is the theoretic analysis of two well-known classifiers, Decision Trees and SVM (Support Vector Machines). Next part of this thesis is choosing the suitable features (HOG), their practical use for Decision Trees and SVM and their comparison. For the implementation we have selected the environment of MS Visual Studio, object oriented programming language C++ and OpenCV …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 8. 2016
  • Supervisor: Eduard Sojka
  • Reader: Radovan Fusek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava