Bc. Eva Bednářová

Bakalářská práce

Postavení a úkoly Obecní policie v systému veřejné správy ČR v komparaci s postavením a úkoly Policie ČR

The Role and Duties of the Local Police in Public Government Systems in Comparison to the Role nad Duties of the Czech Republic Police
Anotace:
Cílem práce je komparace postavení a úkolů obecní policie v systému veřejné správy s postavením a úkoly Policie ČR. V práci je stručně popsán historický vývoj obecní policie. Je zde vymezena organizace a řízení, právní úprava, působnost a pravomoci jak obecní policie, tak Policie ČR. Komparace obou bezpečnostních sborů je provedena z několika hledisek. Konkrétně se jedná o jejich zřízení, organizaci …více
Abstract:
The objective of this work is comparison of the role and duties of the Local police in public government systems with the role and duties of the Czech Republic Police. This thesis briefly describes the historical development of the local police. It defines the organization and management, legislation, jurisdiction and duties of local police and Czech Republic Police. Comparison of both security forces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa