Bc. Eva Bednářová

Bachelor's thesis

Postavení a úkoly Obecní policie v systému veřejné správy ČR v komparaci s postavením a úkoly Policie ČR

The Role and Duties of the Local Police in Public Government Systems in Comparison to the Role nad Duties of the Czech Republic Police
Abstract:
Cílem práce je komparace postavení a úkolů obecní policie v systému veřejné správy s postavením a úkoly Policie ČR. V práci je stručně popsán historický vývoj obecní policie. Je zde vymezena organizace a řízení, právní úprava, působnost a pravomoci jak obecní policie, tak Policie ČR. Komparace obou bezpečnostních sborů je provedena z několika hledisek. Konkrétně se jedná o jejich zřízení, organizaci …more
Abstract:
The objective of this work is comparison of the role and duties of the Local police in public government systems with the role and duties of the Czech Republic Police. This thesis briefly describes the historical development of the local police. It defines the organization and management, legislation, jurisdiction and duties of local police and Czech Republic Police. Comparison of both security forces …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2015
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Public Policy / Public Administration