Libuše Soukupová

Bachelor's thesis

Studium vhodných podmínek biosorpce Cr(VI) pomocí pecek meruněk (Prunus armeniaca)

Study on Optimum Biosorption Conditions of Cr(VI) by Apricot Pits (Prunus armeniaca)
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá studiem optimálních podmínek biosorpce šestimocného chromu pomocí pecek meruněk. Práce se primárně zaměřuje na studium optimální hodnoty pH vodného roztoku, která je důležitým faktorem ovlivňující proces biosorpce, a také je zaměřená na literární rešerši. Dále se zabývá metodikou zrnitostní úpravy a chemickou aktivací vazebných míst na povrchu buněčných stěn pomocí kyseliny …more
Abstract:
This bachelor's thesis studies the optimum conditions of biosorption of hexavalent chromium using apricot pits. The work is primarily focused on the study of optimal pH aqueous solution, which is an important factor affecting the biosorption process, and it also focuses on the literature search. It also deals with the methodology grain treatment and chemical activation of binding sites on the surface …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: Eva Pertile
  • Reader: Dalibor Surovka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava