Daniel Palička

Bakalářská práce

Měření vlivu atmosférických jevů na optický svazek

The Measurement of the Atmospheric Phenomena Influence on the Optical Light Beam
Anotace:
Cílem této práce je simulovat různé teplotní turbulence s možným ohledem na tři typy zvolených zdrojů záření, pracujících na různých vlnových délkách. Práce se dále zaměřuje na měření polarizačních stavů optického svazku vlivem působení mechanických a termických turbulentních jevů. Tato problematika byla řešená pomocí speciální simulační komory, ve které byla prováděná potřebná měření. Data byla následně …více
Abstract:
Main goal of this thesis is to simulate different thermal turbulences regarding the three types of the chosen radiation source using various wave lengths. Thesis also deals with measurement of polarisation state of optical light beam influenced by mechanical and thermal turbulences. This matter was solved by pefrorming required measurements in the special simulation chamber. Data was statistically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Filip Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie

Práce na příbuzné téma