Mgr. Bc. Hana Kášková

Bachelor's thesis

Vliv neformálního vzdělávání na vnímaní fobických živočichů u žáků se speciálními vzdělávacímí potřebami

The influence of informal learning on the perception of phobic animals at pupils with special educational needs
Abstract:
Bakalářská práce s tématem Vliv neformálního vzdělávání na vnímání fobických živočichů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v teoretické části zabývá vymezením pojmu žák se speciálními vzdělávacími potřebami, postoj, strach, definicí neformálního vzdělávání a specifickými fobiemi - dělením a charakteristikou pojmu včetně fobických živočichů. V neposlední řadě podává informace o nestátní …more
Abstract:
The bachelor thesis entitled “The influence of non-formal education on the perception of phobic animals at pupils with special educational needs“ in the theoretical part deals with the definition of the term pupil with special educational needs, attitude, fear, definition of non-formal education and specific phobias – both division and characteristics of the phenomenon including phobic animals. Finally …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Reader: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta