Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D.

Disertační práce

Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků druhého stupně základní školy

The Environment in Knowledge, Attitudes and Behaviour of Lower Secondary School Pupils
Anotace:
Tématem disertační práce je rozbor teorie, která pojímá environmentální výchovu jako komplex tří dimenzí (kognitivní, postojové a činnostní). Cílem práce je zjistit, zda-li pro konstrukty spadající do uvedených jednotlivých dimenzí (vědomosti, postoje a jednání žáků druhého stupně základní školy v oblasti péče o životní prostředí) existuje vztah. Úvodní kapitoly teoretické části práce jsou věnovány …více
Abstract:
The theme of the submitted doctoral dissertation is the analysis of theory which conceives environmental education as the complex of three dimensions (cognitive, related to attitudes and related to conduct). The aim of the thesis is to find out whether there exists a relationship among the constructs belonging to one of the mentioned dimensions (knowledge, attitudes and conduct of lower secondary school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc., doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta