Theses 

Problematika sociální péče na Mostecku – Bc. Jana Kadlecová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Kadlecová

Diplomová práce

Problematika sociální péče na Mostecku

The Issues of Social Care in the Most Region

Anotace: V první části této práce je stručně shrnut historický vývoj sociální péče v různých civilizacích, které stály za vznikem sociální péče. V práci je také obsažen výklad o formování sociální péče do roku 1918, za první republiky, v době okupace a transformačního období. Dále se v teoretické části nachází stručný popis počátků sociální péče na Mostecku. V praktické části je uvedeno financování sociální péče na Mostecku, typy sociální péče a ústavy, které nabízejí různé sociální služby. Hlavním cílem této práce je posouzení kvality sociální péče seniory na Mostecku, jaký oni mají nazor na sociální služby, které jsou jim poskytovány. Tento cíl se pokusím zjistit pomocí dotazování přímo seniorů formou ankety a další problém, který je uveden v praktické části je začlenění romské menšiny do naší společnosti, kde se město Most snaží pomoci formou příspěvků, dotací a poskytnutím terenních sociálních pracovníků.

Abstract: In the first part of this thesis the historical development of social care in different civilizations is briefly summarized. There is also the interpretation of forming the social care until 1918, the First republic, during the occupation and transformation period. Further there is a brief description of the beginnings of social care in the Most region in the theoretical part. In the practical part there is the financing of social care in the Most region, types of social care and institutions offering various social services. The main goal of this thesis is the evaluation of quality of the social care for senior citizens in the Most region, their opinion on the offered social services. I will try to achieve this by questioning the pensioners through a questionaire. Further problem in the practical part is the integration of the Roma minority into our society, where the Most municipality tries to help through the means of allowances, subsidies and field social workers.

Klíčová slova: Chudinská péče, sociální péče, ústavní sociání péče, pečovatelská služba, sociální zabezpečení Poor care, social care, institutional social care, domicilliary services, social security

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz