David Markovič

Bakalářská práce

Metody detekce horizontu

Horizont Detection Methods
Anotace:
Cílem této práce je průzkum problematiky zabývající se detekcí horizontu a vytvoření aplikace založené na jedné ze zkoumaných metod. V první části je popsán úvod do počítačového vidění, včetně nejvyužívanějších metod detekce horizontu. Druhá část se zabývá návrhem aplikace pomocí knihovny počítačového vidění OpenCV a teorií použitých operací. Závěrečná část obsahuje testování a zhodnocení navržené …více
Abstract:
Subject of this thesis is to study horizon detection methods and to create application based on one of these methods. In the first part there is introduction into computer vision, as well as the description of most used horizon detection methods. Second part describes implementation of selected method, for which computer vision library called OpenCV is used, and there is also theory behind used operations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Karel Mozdřeň
  • Oponent: Milan Šurkala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma