Jakub Kupka

Diplomová práce

Konverze přádelny a dostavba blízkého okolí pro funkci bydlení, Brno-Obřany

Conversion of the spinning and completion of the surrounding area for the housing, Brno-Obřany
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je zpracovat architektonický projekt konverze bývalé přádelny na polyfunkční dům v lokalitě Brno-Obřany, současný areál bývalých textilních závodů (Esslerova přádelna) situovaný na ostrově na řece Svitavě. Ve své práci se snažím z celého areálu vytvořit kvalitní veřejný prostor s částečně městským charakterem, který by se mohl stát novým lokálním centrem Obřan. Tohoto se pokouším …více
Abstract:
The aim of my thesis is to work out an architectural project of the conversion of the former spinning mill to a multifunctional building in the locality Brno-Obřany, the current site of the former textile factories (Essler´s spinning mill) located on an island on the Svitava River. In my work, I try to create high-quality public space with partially urban character from the entire site, which could …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Klára Frolíková Palánová
  • Oponent: Martin Náhlovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství