Eva Vorlíčková

Bakalářská práce

Obnova Podkrušnohoří - jezero Milada

Ore Mountains Foreland Reclamation - Lake of Milada, Czech Republic
Anotace:
Anotace Tato bakalářská práce nás seznámí s hydrickou rekultivací bývalého povrchového lomu Chabařovice, která je svým rozsahem dosud největší v severních Čechách. Práce je zaměřena především na zhodnocení možného přínosu pro ústecký region, zejména možností rozvoje cestovního ruchu v oblasti. V první části práce je stručně uvedena historie dobývání hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi se zaměřením …více
Abstract:
Summary This bachelor’s work introduces us to hydrological reclamation of a former open pit mine in Chabarovice which is with its extensiveness still the largest one in the region of Northern Bohemia. The work is focused mostly on assessment of possible contribution to the region of Usti nad Labem particularly by the possibility of tourism development in the region. In the first part the work is briefly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Alena Straková
  • Oponent: František Končel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava