Eva Vorlíčková

Bachelor's thesis

Obnova Podkrušnohoří - jezero Milada

Ore Mountains Foreland Reclamation - Lake of Milada, Czech Republic
Abstract:
Anotace Tato bakalářská práce nás seznámí s hydrickou rekultivací bývalého povrchového lomu Chabařovice, která je svým rozsahem dosud největší v severních Čechách. Práce je zaměřena především na zhodnocení možného přínosu pro ústecký region, zejména možností rozvoje cestovního ruchu v oblasti. V první části práce je stručně uvedena historie dobývání hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi se zaměřením …more
Abstract:
Summary This bachelor’s work introduces us to hydrological reclamation of a former open pit mine in Chabarovice which is with its extensiveness still the largest one in the region of Northern Bohemia. The work is focused mostly on assessment of possible contribution to the region of Usti nad Labem particularly by the possibility of tourism development in the region. In the first part the work is briefly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Alena Straková
  • Reader: František Končel

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava