Yesudass Arasappan

Master's thesis

Mathematical Simulation of Coal Combustion

Mathematical Simulation of Coal Combustion
Abstract:
Nepředmíchané spalování bylo aplikováno na studium práškového uhlí ve spádové trubce. Trubka je k dispozici na Katedře energetického výzkumu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Cílem této práce je zjistit hlavní charakteristiky práškového uhlí s využitím údajů získaných v laboratoři, kde je instalována kapka. Některé vlastnosti byly pozorovány při teplotě, nejvyšší teplotě a gradientech …more
Abstract:
The Non-premixed combustion was applied for the study of the combustion of pulverized coal in a drop tube. The drop tube is available in the department of energy research of the Technical University of Ostrava. The purpose of this work is to find out the main characteristics of the combustion of pulverized coal using data gathered at the laboratory where the drop tube is installed. Some characteristics …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Milada Kozubková
  • Reader: Marian Bojko

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení