Iveta Jindrová

Diplomová práce

Návrh zkvalitnění antropogenních půd při tvorbě kořenového horizontu na vybraných lokalitách severočeské hnědouhelné pánve

Proposal quality improvement od Anthropogenic Soils when Forming the Topsoil on Spoil Heaps of the Nord Bohemian Brown Coalfield
Anotace:
Diplomová práce shrnuje dosavadní zkušenosti s rekultivačními pracemi na hnědouhelných povrchových lomech a sledování vývoje antropogenních půd při tvorbě kořenového horizontu u výsypek. Důraz je kladen na možnosti zvýšení kvality výsypkových zemin, především však na aplikaci slínovců do povrchové vrstvy sypaných hornin. Po zhodnocení historie rekultivací v severočeském hnědouhelném revíru jsou charakterizovány …více
Abstract:
Dissertation work summarizes existing experience with recultivation work on brown coal surface mines and progress observation of anthropogenic soil during the formation of root horizon at dumps. Emphasis is laid on possibilities of dump soils quality increase, especially on application of marlites into the surface layer of strewn rocks. After reviewing the history of recultivation in north bohemian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Lenka Urbancová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství