Bc. Marie FOJTÁCHOVÁ

Bakalářská práce

Studium ohybových vlastností profilů vyztužených dlouhými vlákny

Study of bending characters profiles braced by long fibres
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem ohybových vlastností profilů, které jsou vyztužené dlouhými vlákny. V teoretické části této práce je popsána výroba a vlastnosti těchto prvků. V praktické části jsou shrnuty výsledky ohybových zkoušek zkoumaných profilů a výsledné napěťově deformační vlastnosti modelů vzorků zpracované v softwaru Cosmos/M.
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the study of bending qualities side-face, which are stiffen long fibres. The theoretical part of this work is contains the description of production and qualities of these elements. In the practical part are mentioned results of bending tests of examine elements and final tension deformation properties of models processed in software Cosmos/M.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2006
Identifikátor: 2909

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Oldřich Šuba, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOJTÁCHOVÁ, Marie. Studium ohybových vlastností profilů vyztužených dlouhými vlákny. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 06. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma