Theses 

Postavení a role mezinárodní organizace UNESCO - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu – Bc. Jana Křivanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Křivanová

Bakalářská práce

Postavení a role mezinárodní organizace UNESCO - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu

Position and mission of international organization UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Anotace: Tato práce popisuje důvody, které vedly ke vzniku organizace UNESCO, historii, organizaci, náplň činnosti a působnost UNESCO v oblasti výchovy, vzdělání, kultury, lidských práv, ochrany životního prostředí, komunikace. Dále práce posuzuje význam UNESCO z pohledu České republiky a to i na regionální úrovni. Cílem práce je ukázat činnost této organizace v celistvé podobě a upozornit, že UNESCO není jenom Seznam světového dědictví. Cílem je podat vyváženou informaci o zaměření UNESCO a aktuální přehled o jeho činnosti v oblasti kultury, vzdělání, komunikace, přírodních, sociálních a humanitních věd.

Abstract: This thesis describe reason give rise organization UNESCO, history, organization, activity and UNESCO´s competency in the sphere of Educational, Scientific, Cultural, Human rights, protecting of living environment, communication. Thesis further judge UNESCO´s importance from sight of Czech Republic as well as on region´s level. The aim of this work is to show the activity of this organization in the whole form and note that UNESCO is not just a list of world heritage. The aim is to give balanced information about the interests of UNESCO and actual overview of its activities in the field of culture, education, communication, natural, social sciences and the humanities.

Klíčová slova: Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, Výbor pro světové dědictví, Seznam světového dědictví, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, vzdělání pro všechny, ochrana lidských práv a lidských svobod, památky přírodního dědictví, památky kulturního dědictví, nehmotné (nemateriální) kulturní dědictví, hmotné kulturní dědictví, program Paměť světa, duchovní dědictví lidstva, rovné příležitosti pro muže a ženy, program ekologické spolupráce, Světová síť biosférických rezervací, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Heritage Committee, World Heritage List, Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, education for all, protection of human rights and human freedoms, natural heritage monuments, monuments of cultural heritage, intangible (soft) cultural heritage, material cultural heritage, Program Memory of the World, spiritual heritage of humanity, equal opportunities for men and women, environmental cooperation program, World Network of biosphere reserves.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Jan Tlamycha
  • Oponent: Mgr. Michal Šabatka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 00:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz