Martina Vachalová

Bachelor's thesis

Vnímání Corporate Social Responsibility kulturních projektů návštěvníky

Perception of Corporate Social Responsibility of Cultural Projects by Visitors
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu vnímání společenské odpovědnosti firem (CSR - Corporate Social Responsibility) kulturních projektů návštěvníky. V teoretické části jsou popsány stěžejní pojmy jako CSR, tři pilíře CSR, udržitelnost a event marketing. Zároveň se v teoretické části nachází metodika prováděného výzkumu, výzkumné otázky a cíl. Praktická část popisuje vybrané kulturní projekty, dále …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of perception of corporate social responsibility (CSR - Corporate Social Responsiblity) of cultural projects by visitors. The theoretical part describes key concepts such as CSR, the three pillars of CSR, sustainability and event marketing. The theoretical part contains the methodology of the research, research questions and the goal as well. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vachalová, Martina. Vnímání Corporate Social Responsibility kulturních projektů návštěvníky. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe