Pavel Kutáč

Master's thesis

Rychlá detekce beztexturových 3D objektů

Fast Detection of Textureless 3-D Objects
Abstract:
Práce popisuje implementaci a postupy, díky němž je možné lokalizovat a detekovat beztexturové 3D objekty ve scéně, a následně tak určovat, o jaké objekty se jedná. Vstupem programu jsou obrazy jednotlivých trénovacích objektů, které jsou nasnímány ze všech stran a pod různými úhly. Na základě těchto hodnot probíhá fáze přípravy, která je časově velmi náročná. Po jejím dokončení jsou připravená data …more
Abstract:
The goal of this thesis is to describe implementation and steps of detection algorithm. Purpose of the algorithm is to localize and detect textureless 3D objects in scenes and add label, which object was found. Inputs of the program are templates of objects, which are captured from all sides by different angles. The first phase is the preparation and is based on the input images. All prepared data …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Jan Gaura
  • Reader: Tomáš Fabián

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Theses on a related topic