Theses 

Postavení Product Placement v produkci filmu a TV pořadech – Ing. Anastasiya Khovanska

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Anastasiya Khovanska

Bakalářská práce

Postavení Product Placement v produkci filmu a TV pořadech

Position Product Placement in the production of movies and TV shows

Anotace: Cílem bakalářské práce je využití jedné z forem marketingové komunikace- product placement v audiovizuálních dílech – film, TV pořady. Efektivita jeho použití. Jeho význam při financovaní filmu, jeho výhodnost pro produkční společnost, a pro společnost umísťující svůj produkt do audiovizuálního díla. Rozebereme zákonné popdmínky pro využití product placementu i zahraniční zkušenosti využívání product placement ve filmu a tv pořadech. Podivame se na product placement jako formu sociálně komunikativní technologii. Rozebereme psychologii product placement, problemy a perspektivy rozvoje. Provedeme analyzu použiti product placement ve filmu. Pro analyzu byl vybran film „Trosečník“, který byl uveden do kin v roce 2000. Film představuje cenný objekt pro zkoumání díky nesmírnému množství příkladů product placementu. A Analýza je rozdělena na tři části.

Abstract: The goal of this Bachelor paper is one of the marketing communication form- product placement in mass media: films and TV shows. Effectiveness of it is use. Which role it play in the financing of the film, how much is beneficial for production companies and for companies that place their products in media. Consider the laws for using product placement and foreign experience of it is in films and TV shows. Let's look on product placement as at the form of socially communicative technology. We will consider psychology product placement, problems and development prospects. Use analysis product placement in a film will be carried out. For the analysis has been chosen film Cast Away which left in hire in 2000 year. The film represents valuable object for research thanks to a considerable quantity of examples product placement. The analysis is divided into three parts.

Klíčová slova: Skrytá reklama, product placement, marketingová komunikace, public relations, cross promotion, kinomerchandising, talent relations, média, marketingový mix, marketingový PR, psychologie, audiovizuální díly, sociálně komunikativní technologie, legislativa, sponzoring, film, TV pořady, „Trosečník“, FedEx. Implicit advertising, marketing communication, marketing mix, PR marketing, psychology, audiovisual works, social communication technologies, legislation, sponsorship, TV show, "Castaway", FedEx.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Slavomír Paravičiny
  • Oponent: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz