Bc. Tereza Bělochová

Master's thesis

Company dividend policy in the context international tax planning

Company dividend policy in the context international tax planning
Abstract:
Cílem této diplomové práce je návrh dividendové politiky firem, využívající mezinárodní daňové plánování, při distribuci firemniho zisku, která povede k minimálnímu daňovému zatížení. Základ diplomové práce tvoří shluková a komparativní analýza, kter0 jsou před-staveny a okomentovány v praktické části. V kapitole s názvem Diskuse jsou pak dale navrženy postupy pro minimalizování daňové záteže dividend …more
Abstract:
The aim of the Diploma Thesis is to suggest a dividend policy to a company using tools of international tax planning for profit distribution which will lead to a minimal taxation. This thesis is built on results from Cluster and Comparative analysis which are performed and commented in the Practical Part. In the chapter Discussion can be found suggestions and proposals which supposed to minimize the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Prohlašuji, že jsem tuto práci: Dividendová politika firmy v kontextu mezinárodniho plánování vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmět-ná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne 5. ledna 2015
Herewith I declare that I have written my final thesis: "Company dividend policy in the context of international tax planning" by myself and all used sources and data are quoted in the list of references. I agree that my work will be published in accordance with Section 47b of Act No. 111/1998 Coll. on Higher Education as amended thereafter and in accordance with the Guidelines on the Publishing of University Student Theses. I am aware of the fact that my thesis is subject to Act. No. 121/2000 Sb., the Copyright Act and that the Mendel University in Brno is entitled to close a li-cense agreement and use the results of my thesis as the "School Work" under the terms of Section 60 para. 1 of the Copyright Act. Before closing a license agreement on the use of my thesis with another person (subject) I undertake to request for a written statement of the university that the license agreement in question is not in conflict with the legitimate interests of the university, and undertake to pay any contribution, if eligible, to the costs associated with the creation of the thesis, up to their actual amount. Brno, 5th January 2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses k2fu8c k2fu8c/2
6/1/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
5/6/2015
Halíčková, K.
6/1/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.