Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.

Doctoral thesis

Romové a příroda: Obraz a realita

Roma and Nature: Image and Reality
Anotácia:
Společenskovědní výzkum Romů/Cikánů se zabývá řadou oblastí, environmentální otázky však mezi ně dosud nepatřily. Téma vazeb mezi Romy a přírodou tak zůstává náchylné ke krátkým myšlenkovým spojením a stereotypům, považujícími Romy jednou za „lhostejné“, jindy naopak za „děti přírody“. Tato disertační práce, jež navazuje na autorovu práci diplomovou, si klade za cíl mezeru v environmentálním studiu …viac
Abstract:
While social science research on the Roma/Gypsies published to date has dealt with a variety of topic areas, environmental issues have not yet been examined. The topic of the relations between the Roma and nature thus remains vulnerable to intellectual shortcuts and social stereotypes that sometimes consider the Roma as “indifferent” and other times as “children of nature”. This doctoral thesis builds …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 12. 2017
  • Vedúci: prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., Mgr. Arne Mann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií