Libor Škarda

Bakalářská práce

Efektivita provozu nákladní automobilové dopravy důlní společnosti

Operational Efficiency of a Mining Company Lorry Fleet
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je zmapování činností nákladní automobilové dopravy společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Její efektivita v rámci jednotlivých činností a vliv organizace a řízení jednotlivých přepravních operací na hlavní hospodářskou činnost společnosti. Zabývám se mj. definicí podnikání a převedením jejího smyslu na podmínky jedné organizační složky důlní společnosti. V …více
Abstract:
The theme of my thesis is the mapping the activities of truck transport of the company Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., its effectiveness in the various activities and the impact of the organization and the management of transport operations on the main economic activity of the company. I deal with the definition of business and with the transfer of its meaning to the conditions of one branch …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Štěrba
  • Oponent: Tomáš Vylita

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava