Jan Macura

Bakalářská práce

Využití prvků poplachových zabezpečovacích systémů při zabezpečení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Use of intrusion alarm system elements for security of electric energy production by renewable resources
Anotace:
MACURA, J. Využití prvků poplachových zabezpečovacích systémů při zabezpečení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, 44 s. Bakalářská práce se zabývá využitím poplachových zabezpečovacích systémů a jejich prvků při zabezpečení objektů výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Úvodem jsou zmíněny technické normy …více
Abstract:
MACURA, J. Use of intrusion alarm system elements for security of electric energy production by renewable. Bachelor thesis, Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2012, 44 s. This thesis discusses the use of security alarm systems and their components in the securing objects in electricity production from renewable sources. The introduction part are described the technical standards of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Petr Bitala
  • Oponent: Václav Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku