Jan Macura

Bachelor's thesis

Využití prvků poplachových zabezpečovacích systémů při zabezpečení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Use of intrusion alarm system elements for security of electric energy production by renewable resources
Abstract:
MACURA, J. Využití prvků poplachových zabezpečovacích systémů při zabezpečení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, 44 s. Bakalářská práce se zabývá využitím poplachových zabezpečovacích systémů a jejich prvků při zabezpečení objektů výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Úvodem jsou zmíněny technické normy …more
Abstract:
MACURA, J. Use of intrusion alarm system elements for security of electric energy production by renewable. Bachelor thesis, Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2012, 44 s. This thesis discusses the use of security alarm systems and their components in the securing objects in electricity production from renewable sources. The introduction part are described the technical standards of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Petr Bitala
  • Reader: Václav Veselý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku