Tomáš Krejča

Bakalářská práce

Serialita a její anticipace a reminiscence v procesu evropského melodicko-harmonického vývoje

Serialism and its Anticipations and Reminiscences in Context of Europian Melodical-harmonical Evolution

Anotace:
Tato práce se snaží vytvořit pokud možno ucelený pohled na serialitu, syntetizovat v sobě pohled analytický, částečně historický a také komparativní. Nastiňuje příčiny a důsledky jejího vzniku, popisuje její základní pravidla a možnosti práce s ní, hovoří o čelných představitelích, tvůrcích a pokračovatelích této metody, srovnává jiné přístupy ke kompozici s dvanácti půltóny temperované chromatiky …více
Abstract:
This work attempts to view serialism in a complex way, synthesizing analytical, partially historical and comparative points of view. It outlines reasons for and consequences of its creation, describes its basic rules and possibilities of utilization, and introduces its main representatives, authors as well as those who further developed this technique. This work also compares other approaches to composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Vladimír Tichý
  • Oponent: Otomar Kvěch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební teorie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.