Theses 

Analýza fungování podlinkových nástrojů IMK ve společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. – Ing. Lukáš Janeček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Lukáš Janeček

Bakalářská práce

Analýza fungování podlinkových nástrojů IMK ve společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.

Analysis of BTL Tools in IMC Operation in Telefónica Czech Republic, a. s.

Anotace: Abstrakt Bakalářská práce se zabývá tématem „Analýza fungování podlinkových nástrojů IMK ve společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.“ na kampani 3G sítě spuštěné v Plzni. Vychází primárně z využití aktuálně dostupných možných prostředků marketingového mixu a prostředků jejich realizace v praktickém využití na této konkrétní kampani telefonního operátora Telefónica Czech Republic, a. s. Práce seznamuje s prostředím mobilních operátorů v ČR. Představuje strukturu společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. (Corporate Identity). Seznamuje a analyzuje vznik sítě třetí generace, právě na kampani v Plzni. Dále práce přibližuje marketingové trendy včetně integrace jednotlivých marketingových nástrojů, které pomocí prostředků pro realizaci marketingové komunikace utvořili tuto reklamní kampaň formou netradičního marketingového eventu. Praktická část byla zpracována na základě řady materiálů poskytnutých ze strany společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. a na základě konzultací s oddělením marketingu společnosti. Na základě získaných podkladů prezentuje zadání konkrétní kampaně, definuje cílovou skupinu, popisuje její realizační kroky a hodnotí využité nástroje. V závěru práce je provedený a prezentovaný souhrnný rozbor kampaně, hodnocení použitých nástrojů IMK, odpovědi na cíl práce a definované hypotézy.

Abstract: Abstract This thesis deals with the theme "Analysis of BTL Operation Tools of IMC at Telefónica Czech Republic, Inc.", a 3G network campaign launched in Pilsen. It is primarily based on the use of currently available possible means of the marketing mix and the means of their implementation into practical use for this particular campaign of the Telefónica Czech Republic telephone company. The thesis introduces the environment of mobile operators in the country. It presents the structure of Telefónica Czech Republic, Inc. (Corporate Identity). It introduces and analyses the formation of the third-generation networks just on the campaign in Pilsen. Furthermore, this thesis outlines marketing trends including the integration of individual marketing tools which, by use of resources for implementation of the marketing communication, have formed this advertising campaign through an innovative marketing event. The practical part has been prepared on the basis of a series of materials provided by Telefónica Czech Republic, Inc. and in consultation with its Marketing Department. Based on the acquired documents it presents the assignment of the specific campaign, defines the target group, describes its implementation steps and evaluates the used tools. In its conclusion the thesis provides with a comprehensive analysis of the campaign, an evaluation of the used IMC tools, achieved objectives and defined hypotheses.

Klíčová slova: Klíčová slova Marketingová komunikace, reklamní kampaň, mobilní operátor, trendy, podlinkové nástroje, integrovaná marketingová komunikace, event, promotion. Keywords Marketing Communications, Advertising Campaign, Mobile Operator, Trends, BTL Tools, Integrated Marketing Communications, Promotion.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 04:28, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz