Theses 

Hudba jako prostředek ovlivnění duševní i fyzické pohody člověka – Mgr. Barbora Řehová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Barbora Řehová

Diplomová práce

Hudba jako prostředek ovlivnění duševní i fyzické pohody člověka

Music as a means for influencing psychological and physical well-being of man

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématem vlivu hudby na člověka, na jeho fyzickou i psychickou stránku. Nabízí pohled na vývoj využití hudby k léčebným účelům v dějinách lidstva a následně i na aplikaci poslechu a provozování hudby v dnešních léčebných i psychoterapeutických postupech. Stručně zde představujeme také obor muzikoterapie, jeho východiska a základní postupy. Rovněž jsou zde uvedeny poznatky ze současných studií a výzkumů v oblasti působení hudby na člověka, zaměřené především na subjektivní osobní pohodu a spokojenost se životem. Práce se dále zabývá tématikou emocionální složky subjektivní osobní pohody a pozitivních emocí. Uvádíme zde hlavní teorie a současné přístupy k tomuto tématu. Cílem výzkumu v rámci této práce bylo zjistit, zda aktivní meditační zpěv může ovlivnit prožívání pozitivních emocí a pociťování emocionálního well-beingu v životě člověka. Výzkum byl realizován ve formě experimentu, který trval jeden měsíc. Výzkumný soubor tvořilo 18 subjektů, průměrný věk byl 29,68 ±3,37 let. Účastníci byli rozděleni do tří skupin, v první skupině byla nezávisle proměnná meditační zpěv, ve druhé relaxace a třetí skupina byla kontrolní, bez intervence. U všech subjektů byla měřena hladina pozitivních a negativních emocí za každý den pomocí Dotazníku pozitivity a úroveň emocionálního prožívání za každý týden pomocí dotazníku DEP36. Sledovali jsme, zda dojde ke změnám v celkovém skóre i ve vzájemném poměru pozitivních a negativních emocí a v úrovni emocionálního well-beingu. Tato data byla doplněna informacemi z polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky naznačují, že meditační zpěv i relaxace mohou přispívat k vyššímu pocitu duševní pohody v životě. Statistická analýza potvrdila pouze vliv zpěvu i relaxace na zvýšení hladiny pozitivních emocí. Meditační zpěv měl všeobecně v porovnání s relaxací větší účinek na zvýšení hladiny pozitivních emocí a poměr pozitivity, relaxace více zvyšovala emocionální well-being v daném týdnu. Výsledky však byly do velké míry ovlivněny nekontrolovatelnými intervenujícími proměnnými a krátká doba trvání experimentu vylučuje zevšeobecnění závěrů. Pro ověření výsledků je zapotřebí dalších studií v této oblasti

Abstract: This thesis deals with the influence of music on psychological and physical well-being of man. It offers an insight into the development of using music for healing purposes in the history of mankind and also into the application of listening and making music in contemporary healing and psychotherapeutic procedures. We also briefly present the field of music therapy, its assumptions and procedures. There are also mentioned findings from the current studies in the area of effects of music on humans, focused primarily on subjective well-being and satisfaction with life. The thesis further deals with the theme of emotional subjective well-being and positive emotions. There are major theories and approaches to this topic. The aim of research in this thesis was to investigate, if active meditation singing can influence the level of positive emotions and emotional well-being in the life of a man. The research was realised in the form of experiment, which lasted one month. The research sample consisted of 18 subjects, the average age was 29,68 years. Participants were divided into three groups. In the first experimental group was meditation singing the independent variable, in second group relaxation and the third group was control, without any intervention. The level of positive and negative emotions was measured for all subjects every day, using the Positivity ratio questionnaire. The level of emotional experience for every week was measured using the DEP36 questionnaire. We monitored, whether there are changes in the total amount and in the ratio of positive and negative emotions and in the level of emotional well-being. This data was complemented by information from semistructured interview. The results suggest, that both meditation singing and relaxation can contribute to the feeling of well-being in life. Statistic analysis confirmed only the influence of meditative singing and relaxation at increasing levels of positive emotions. Generally, meditation singing had compared with relaxation greater effect on increasing levels of positive emotions and positivity ratio, relaxation increased more the emotional well-being in a given week. However, the results were largely influenced by uncontrollable intervening variables and short duration of the experiment precludes generalization of the findings. Further investigations are needed in this area.

Klíčová slova: Hudba, well-being, pozitivní emoce, zpěv, Dotazník pozitivity, DEP36, Music, positive emotions, singing, positivity ratio, positivity test

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. David Kuneš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:50, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz