Veronika Matúšková

Doctoral thesis

Demineralizace důlních vod hnědouhelných lokalit pomocí elektrolýzy.

Demineralization of Mine Waters from Brown Coal Area by Means of Electrodialysis.
Abstract:
Disertační práce se zabývá aplikovatelností elektrodialýzního membránového procesu při úpravě důlních vod z povrchové těžby hnědého uhlí lokalit Vršany, ČSA, Emerán a Březno. Úvodní části práce jsou věnovány pojednání o důlních vodách, jejich rozdělení a problematice. Stručně jsou charakterizovány zájmové oblasti a úpravny důlních vod Vršany, ČSA, Březno a Emerán, ze kterých pochází testované vzorky …more
Abstract:
This dissertation deals with the application of electrodialysis membrane process in treatment of mine water from brown coal locations Vršany, ČSA, Emeran and Březno in the Czech Republic. The introductory parts are dedicated to the issues of mining waters and their classification, including brief characteristics of the selected areas and mine water treatment plant Vršany, ČSA, Emeran and Březno, from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Radmila Kučerová
  • Reader: Jiří Vidlář, Edita Augustinová, Jozef Kriš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava