Theses 

Pohybová aktivita jako faktor chování souvisejícího se zdravím – Mgr. Kristýna Šindelářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kristýna Šindelářová

Diplomová práce

Pohybová aktivita jako faktor chování souvisejícího se zdravím

Physical activity as a factor of health-related behavior

Anotace: Ústředním pojmem práce je pohybová aktivita jako komponenta chování souvisejícího se zdravím. Chtěli jsme zjistit, jaký je vývojový aspekt pohybové aktivity, jaký vliv mají na pohybovou aktivitu determinanty pohlaví, vzdělání a osobnostní dimenze a nakonec, jaký je vztah pohybové aktivity se zdravotními stesky. Studie probíhala pod záštitou Grantové agentury ČR v rámci výzkumného projektu „Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence“ (kód: GA13-19808S). V naší studii bylo zapojeno celkem 1263 respondentů od 22 let (z čehož bylo 410 mužů - 32,5% a 853 žen - 67,5%). Pohybovou aktivitu jsme na základě výzkumných metod rozdělili na celkovou, sportovní a nesportovní. V teoretické části se věnujeme vymezení pohybové aktivity, jejímu biologickému obrazu, teoretickým modelům či jejímu vztahu s osobností. Dále je v teoretické části zahrnuto téma pohybové aktivity v kontextu zdraví včetně benefitů pohybové aktivity, zdraví podporujícího chování a pohybová aktivita z vývojového hlediska. Ve výzkumné části předkládáme výzkumné cíle a výsledky studie, které následně diskutujeme. Analýza ukázala, že nejvíce pohybově aktivní je věková skupina 22 – 34 let, zatímco nejméně pohybově aktivní je věková skupina 60 a více let. Míra pohybové aktivity tedy s věkem klesá. Za další determinanty pohybové aktivity lze považovat pohlaví a osobnost. Muži jsou pohybově aktivnější než ženy, přesto 51% respondentů nesplňovalo minimální doporučené množství sportovní pohybové aktivity. V rámci regresní analýzy jsme jako prediktory pohybové aktivity identifikovali věk, pohlaví a osobnostní dimenze převaha a ráznost. Z hlediska zdravotních stesků se potvrdilo, že s vyšší mírou pohybové aktivity se snižuje množství zdravotních stesků. Ty jsme dále faktorovou analýzou rozdělili do pěti faktorů, kdy celková pohybová aktivita negativně korelovala s faktory „únava“ a „bolesti pohybového aparátu“, sportovní pohybová aktivita negativně korelovala s faktory „únava“, „úzkost“ a „bolesti pohybového aparátu“, nesportovní pohybová aktivita negativně souvisela s faktory „úzkost“ a „bolesti pohybového aparátu“. Statisticky silnější vztahy se objevovaly v souvislosti se sportovní pohybovou aktivitou.

Abstract: The main subject of this work is physical activity as a component of health related behavior. At first, we wanted to find the developmental aspect of physical activity, secondly we wanted to determine if gender, education and personal dimensions as possible determinants of physical activity have some influence, and we aimed to define the relationship between physical activity and health complaints. This study was performed under the Czech Science Foundation as a part of the research project “Health-Enhancing and Health-Threatening Behaviour: Determinants, Models, and Consequences” (code: GA13-19808S). There were 1 263 participants from age 22 in our study (410 men - 32,5% and 853 women - 67,5%). We divided physical activity into three types – total, sports and non-sports – according to the used research methods. We describe the physical activity definition, its biological functioning, theoretical models of physical activity and its relation to personality in the theoretical part. We also include physical activity in the context of health and its benefits, health-enhancing behavior or the developmental aspect of physical activity. We present the research objectives and the results of the study, which we also discuss in the empirical part. The analysis showed that the most physically active people are in the age group 22 – 34 years and the least physically active people are in the age group 60 and more years. We can conclude that physical activity decreases with age. We can also consider gender and personality as other determinants of physical activity. Men proved to be more physically active than women, yet 51% of participants did not meet the minimum recommended levels of sports physical activity. Based on the regression analysis, we have identified age, gender and personal dimensions ascendancy and vigor as other predictors of physical activity. From the viewpoint of health complaints, we have confirmed that the amount of health complaints is reduced by a higher level of physical activity. We have divided the health complaints into five factors for better understanding of these relations. Therefore, we can say that total physical activity correlates negatively with factors “fatigue” and “musculoskeletal pain”, sports physical activity correlates negatively with factors “fatigue”, “anxiety” and “musculoskeletal pain” and non-sports physical activity correlates negatively with factors “anxiety” and “musculoskeletal pain”. Sports physical activity had stronger statistical relationships than other types of physical activity.

Klíčová slova: (celková, sportovní, nesportovní) pohybová aktivita, zdravotní benefity, vývoj, věk, pohlaví, osobnost, zdravotní stesky, zdraví podporující chování (total, sports, non-sports) physical activity, health benefits, evolution, age, gender, personality, health complaints, health related behavior

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz