Lucie Bartošová

Master's thesis

Hasičský záchranný sbor jako veřejná služba ve Zlínském kraji

Fire Brigade as a Public Service in the Zlín Region
Abstract:
Diplomová práce se zabývá Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Poukázala jsem na postavení příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR v systému bezpečnostních sborů. Popsala vnitřní organizaci jednotek na území Zlínského kraje, akceschopností jednotek a služby, které vykonávají příslušníci hasičských záchranných …more
Abstract:
This thesis deals with the Fire Department of the Zlín Region. The aim of this thesis was to analyze the Fire Brigade of the Zlín Region. I pointed out the status of the Fire and Rescue Brigade of the security forces. She described the internal organization of units in the Zlin region's capacity to act units and services rendered by members of the Fire and Rescue Service. I have focused on such activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2011
  • Supervisor: Miloš Kosík
  • Reader: Michal Vajčner

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava