Šárka Linhartová

Bachelor's thesis

Pozemní komunikace a jejich vliv na ŽP

Roads and their impact on the environment in Ostrava
Abstract:
Práce se souhrnně zabývá vlivem pozemních komunikací na životní prostředí, a to nejen vlivem ze samotné výstavby komunikací, ale zejména z následného provozu motorových vozidel. První část se věnuje statutu pozemní komunikace. Je zde popsán vývoj a členění komunikací na území České republiky, zároveň jsou zde zapracovány principy základních typů spalovacích motorů. Další část se zabývá obecnou analýzou …more
Abstract:
This thesis comprises the effects on environment caused by roads, either by their construction or by the consequent motor vehicle traffic. The first part explains road definition, describes road development and classification used in the Czech Republic. Also, it includes the basic principles of combustion engine types. The following part offers an overview of the general effects of roads on environment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2013
  • Supervisor: Tomáš Bouchal
  • Reader: Hana Nadkanská

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství