Michaela Michnová

Disertační práce

Výzkum vlastností a možnosti využití digestátu z procesu anaerobní kofermentace zemedělských a dalších organických odpadů.

Research of properties and utilization possibilities of digestate from anaerobic cofermentation process of agricultural and other organic waste products.
Anotace:
Bioplynové systémy jsou jednou z moţností získání plně obnovitelného zdroje energie a jedním z částečných řešení trvale udrţitelného rozvoje společnosti. Tato disertační práce se zabývá problematikou digestátu vznikajících z anaerobní kofermentace běţných i obtíţně vyuţitelných zemědělských a dalších organických odpadů. Jsou zde shrnuty poznatky získané během postgraduálního studia v Centru environmentálních …více
Abstract:
Biogas systems are one of available possibilities to gain completely renewable source of energy and one of partial solutions of sustainable development. This doctoral study deals with digestates generated from anaerobic cofermentation processes of common as well as hardly usable agricultural and other organic wastes. Observation and knowledge obtained during postgraduate program at the Centre for Environmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2013
  • Vedoucí: Karel Obroučka
  • Oponent: Jan Vymětal, Pavel Kolat, Kateřina Malachová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava