Theses 

Výživa a stravovací návyky adolescentů – Bc. Martina Caisbergerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Caisbergerová

Diplomová práce

Výživa a stravovací návyky adolescentů

Nutrition and eating habits of adolescents

Anotace: Anotace Diplomová práce se zabývá výživou a stravovacími návyky adolescentů, kteří jsou současně i žáky školy s gastronomickým zaměřením a mají tedy k danému tématu blízko. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy související s tématem – výživa, zdraví, poruchy příjmu potravy, stravovací návyk, životní styl, volný čas a odpočinek, škodlivé vlivy a návyky. Dále pak je popsán profil absolventa oboru vzdělání s výučním listem kuchař – číšník, kterému se věnuje průzkum. V praktické části je zkoumán vzorek žáků výše uvedeného oboru. Jsou zjišťovány konkrétní stravovací návyky a výživové zvyklosti žáků, kteří jsou s problematikou zdravé výživy seznamováni během svého studia. Dále je zkoumán vztah žáků k jejich oboru a trávení volného času. Výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů.

Abstract: Abstract This thesis deals with nutrition and eating habits of adolescents, who are also students and schools with gastronomic and are thus focusing on the topic at hand. In the theoretical part are explained basic concepts related to the topic - nutrition, health, eating disorders, eating habits, lifestyle, leisure and recreation, harmful influences and habits. Furthermore, the profile describes the graduate apprenticeship cook - waiter, who is devoted to research. In the practical part of the studied sample of pupils above the field. They detected a specific diet and nutritional habits of students who are having problems healthy diet acquainted during their studies. It is also examining the relationship of students to their business and leisure. Results are presented in tables and graphs.

Klíčová slova: Klíčová slova Výživa, zdraví, výživové chování, výchova ke zdraví, životní styl mládeže, obor vzdělání s výučním listem Kuchař, číšník Keywords Nutrition, health, nutritional behavior, health education, life style youth apprenticeship cook, waiter

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Mgr. Hana Konečná

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 17:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz