Theses 

Evaluation of Financial Performance of a Steel Company Using Economic Value Added – Karyna Mikulec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Karyna Mikulec

Diplomová práce

Evaluation of Financial Performance of a Steel Company Using Economic Value Added

Evaluation of Financial Performance of a Steel Company Using Economic Value Added

Anotace: Finanční výkonnost a finanční stabilita podniku je jedním z hlavních bodů, na které by se společnost měla zaměřit. Pravidelné hodnocení finančního zdraví firmy pomáhá identifikovat a určit problémy v rámci firmy a jejího řízení. Ekonomická přidaná hodnota (EVA) je jedním z moderních ukazatelů, který je široce používán jako hlavní nástroj finanční analýzy. Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti ocelářské společnosti s využitím moderní metody EVA. Účetní data byla přepočtena na ekonomická, byla vypočtena ekonomická přidaná hodnota a proveden pyramidový rozklad ukazatele EVA. V práci bzlo zjištěno, že EVA byla negativní během tří ze čtyř let zvoleného období, což znamená, že analyzovaná společnost nevytvářela pro majitele žádnou ekonomickou přidanou hodnotu, i když tyto roky vykazovaly účetní zisk. Ekonomická přidaná hodnota byla pozitivní pouze v jednom roce.

Abstract: The financial performance and financial stability of the business is one of the main points a company should focus on. Regular assessment of the financial health of the firm helps to identify and determine the problems within that firm and its management. Economic value added (EVA) is one of the modern indicators which is widely used as the main tool for financial analysis. The aim of this diploma thesis is the assessment of financial performance of a steel company using modern method EVA. Accounting data were converted into economic, economic value added was measured and pyramidal decomposition of EVA indicator performed. The thesis found that EVA was negative during three out of four years of the selected period which means that analyzed company didn’t create any economic added value for the owners even though there was accounting profit reported those years. Economic value added was positive only in one year.

Klíčová slova: ekonomická přidaná hodnota, pyramidální rozklad, finanční výkonnost, výsledek hospodaření z operativní činnosti, operativní aktiva, vážené průměrné náklady na celkový kapitál

Keywords: economic value added, pyramidal decomposition, financial performance, net operating profit after taxes, net operating assets, weighted average cost of capital

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Andrea Kolková
  • Oponent: Radim Maňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:42, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz