Theses 

Zaměření skutečného provedení stavby vodního díla v k.ú. Hať – Jan Skála

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jan Skála

Bakalářská práce

Zaměření skutečného provedení stavby vodního díla v k.ú. Hať

Real Status Survey of the Actual Waterwork in Cadastral District Hať

Anotace: Předmětem bakalářské práce bylo zaměření polohopisu a výškopisu skutečného provedení stavby vodního díla za účelem ověření přesnosti výstavby od projektované dokumentace. Tato zakázka byla zadána podnikem ZVHS – Oblast povodí Odry za účelem provedení kolaudace stavby. Práce je zaměřena na použité metody při zaměřování, zpracování dat a výslednou podobu díla ve formě účelové mapy.

Abstract: The subject of bachelor work was focused on planimetry and vertical surveying of the actual implementation construction of water work for the purpose of verifying the accuracy of the construction from the design documentation. The contract was assigned by ZVHS – Oblast povodí Odry company in order of conduct inspection of the building. The work focuses on methods used in surveying, data processing and final form of the work in the form of a purpose map.

Klíčová slova: účelová mapa, vodní dílo, skutečné provedení stavby

Keywords: purpose map, waterwork, real status surveying

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Markéta Michalusová
  • Oponent: Lucie Kothánková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 00:56, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz