Theses 

Postoje studentů speciální pedagogiky z hlediska implicitní a explicitní kognice: k oboru speciální pedagogiky, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a k získaným kompetencím k vykonávání budoucí profese – Bc. Kateřina Maříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Maříková

Diplomová práce

Postoje studentů speciální pedagogiky z hlediska implicitní a explicitní kognice: k oboru speciální pedagogiky, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a k získaným kompetencím k vykonávání budoucí profese

Attitudes of special education students in terms of implicit and explicit cognition: towards the field of special education, pupils with special educational needs and aquired competences to carry out future profession

Anotace: Diplomová práce „Postoje studentů speciální pedagogiky z hlediska implicitní a explicitní kognice: k oboru speciální pedagogiky, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a k získaným kompetencím k vykonávání budoucí profese“ se zabývá problematikou postojů studentů speciální pedagogiky k inkluzivnímu vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Je tvořena teoretickou a empirickou částí. Cílem práce je rozbor přípravy studentů speciální pedagogiky pro výkon budoucí profese a zjištění současného stavu jejich postojů k inkluzivnímu vyučování. Dílčím cílem je odhalení implicitních postojů a jejich srovnání s postoji explicitně vyjádřenými v dotazníkovém šetření. Teoretická část předkládá problematiku speciálních vzdělávacích potřeb v rámci inkluzivního vyučování a vývoj speciální pedagogiky směrem k integračním a inkluzivním přístupům dnes. Vymezuje poruchy chování jako bariéru při zapojení do inkluzivního vyučování v hlavním proudu školství. Dále je popsána role speciálního pedagoga v prostředí inkluze, jeho kompetence a konečně význam postojů na přijmutí konceptu inkluze. Empirická část diplomové práce shrnuje kvantitativní výzkumné šetření ve formě dotazníků, vztahujících se k zjišťování postojů a experimentální metody implicitního testování.

Abstract: The thesis "Attitudes of special education students in terms of implicit and explicit cognition: towards the field of special education, pupils with special educational needs and acquired competences to carry out future profession" deals with attitudes of Special Education students to inclusive education of children with special educational needs. It consists of theoretical and empirical part. The aim is to analyze the preparation of students in special education to perform as a future special educator and to determine current status of their attitudes towards inclusive teaching. Partial aim is to reveal their attitudes in implicit testing and compare it with explicitly expressed attitudes within the survey. The theoretical part presents issues of special educational needs in inclusive environment and evolution towards inclusive approaches today. Behavior Disorders are defined as a barrier on the path to successful inclusion of children with behavioral disorders in mainstream schools. Furthermore the role of special educator, importance of his attitudes and acceptance of inclusive concept is described in theoretical part. The empirical part of the thesis summarizes quantitative research in the form of questionnaires related to determination of attitudes and methods of experimental implicit testing.

Klíčová slova: IAT, implicitní asociační test, studenti, implicitní kognice, vztah, vnímání, kognice, stereotypy, speciální potřeby, sebevědomí, implicitní postoje, standard pedagoga, speciální pedagog, TALIS, kompetence/ IAT, implicit association test, students, implicit cognition, relationship, perception, cognition, stereotypes, special needs, self-esteem, implicit attitudes, standards for teachers, special educator

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz