Bc. Kateřina Maříková

Master's thesis

Postoje studentů speciální pedagogiky z hlediska implicitní a explicitní kognice: k oboru speciální pedagogiky, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a k získaným kompetencím k vykonávání budoucí profese

Attitudes of special education students in terms of implicit and explicit cognition: towards the field of special education, pupils with special educational needs and aquired competences to carry out future profession
Anotácia:
Diplomová práce „Postoje studentů speciální pedagogiky z hlediska implicitní a explicitní kognice: k oboru speciální pedagogiky, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a k získaným kompetencím k vykonávání budoucí profese“ se zabývá problematikou postojů studentů speciální pedagogiky k inkluzivnímu vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Je tvořena teoretickou a empirickou částí. Cílem práce …viac
Abstract:
The thesis "Attitudes of special education students in terms of implicit and explicit cognition: towards the field of special education, pupils with special educational needs and acquired competences to carry out future profession" deals with attitudes of Special Education students to inclusive education of children with special educational needs. It consists of theoretical and empirical part. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta