Theses 

Regulace reklamy – Ing. Lenka Vinická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Ing. Lenka Vinická

Bakalářská práce

Regulace reklamy

Advertising regulation

Anotace: Bakalářská práce pojednávající na téma regulace reklamy. Teoretická část se snaží přiblížit reklamu jako takovou, ve svých úvodních kapitolách nejprve představením její historický vývoj. Práce rovněž vymezuje různé definice reklamy, její obsah, formy, druhy a cíle. V další části je uveden rozbor právní úpravy regulace reklamy v České republice. Právní regulaci reklamy prostředky práva veřejného, prostředky práva soukromého i etickou regulaci reklamy, tzv. samoregulaci. V neposlední řadě je zde krátká charakteristika zakázané reklamy a její druhy. Praktická část se věnuje podrobné analýze výzkumu veřejného mínění na téma „Češi a reklama“. Závěrečná část shrnuje veškerá zjištění, popisuje rozdíly a vývoj tohoto výzkumu a také vlastní zhodnocení v této oblasti.

Abstract: Bachelor thesis dealing on the regulation of advertising. The theoretical part is trying to approach advertising as such, in its introductory chapters first presentation of its historical development. This paper also defines the different definitions of advertising, its content, forms, types and goals. The next section provides an analysis of the legal framework regulating advertising in the Czech Republic. Legal regulation of advertising means public law, private law means and ethical regulation of advertising, so-called self-regulation. Last but not least, there is a short characteristic banned advertising and its species. The practical part is devoted to a detailed analysis of public opinion research on the topic of "Czechs and advertising." The final section summarizes all findings, describes the differences and the development of research and her own appreciation in this area.

Klíčová slova: Reklama, regulace reklamy, samoregulace, etika reklamy, Kodex reklamy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:45, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz