Theses 

Porovnání IAS/IFRS s ČÚL a První přijetí IFRS – Ing. Tereza Gulánová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Tereza Gulánová

Master's thesis

Porovnání IAS/IFRS s ČÚL a První přijetí IFRS

Comparison of IAS/IFRS with ČÚL and First-time Adoption of IFRS

Abstract: Práce porovnává účetní výkaznictví podle platné národní úpravy (Česká Účetní Legislativa) a mezinárodní úpravy (IAS/IFRS – Mezinárodní Standardy Účetního Výkaznictví). V teoretické části je nejprve popsána celosvětová hormonizace účetního výkaznictví včetně problematiky SME. Dále je uvedena charakteristika IAS/IFRS – historický vývoj, postup tvorby, obsah a Koncepční rámec. Navazuje charakteristika ČÚL a porovnání obou systémů. Na závěr jsou uvedeny požadavky na sestavení a zveřejnění účetní závěrky v souladu s oběma systémy. V praktické části je popsán modelový příklad sestavení zahajovací rozvahy podle požadavků IAS/IFRS z účetní závěrky společnosti WISTRA CZ s.r.o., která byla sestavena v souladu s českou účetní legislativou.

Abstract: The work compares financial reporting according to the national law (Czech Accounting Standards) with international rules (IAS/IFRS – International Financial Reporting Standards). First, the theoretical part describes world harmonization of financial reporting including SME. Second, it gives characteristics of IAS/IFRS – the history, process of creation, contents and the Framework. Afterwards it describes Czech legislation and compares the two systems. Finally it defines requirements for setting and presentation of financial statements in accordance with both systems. The practical part gives an example of setting the Opening IAS/IFRS Balance Sheet according to the IAS/IFRS taken from the financial statements of Czech Company WISTRA CZ s.r.o., which was prepared in agreement with the Czech legislative.

Keywords: Česká účetní legislativa, ČÚL, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – IAS/IFRS, Harmonizace účetního výkaznictví, Malé a střední podniky, SME, Koncepční rámec, Účetní závěrka, Účetní výkazy, Aktivum, Závazek, Vlastní kapitál, Náklady, Výnosy, Oceňování, První přijetí IAS/IFRS, Leasing, Zahajovací rozvaha podle IAS/IFRS Czech Accounting Law, International Financial Reporting Standards – IAS/IFRS, Harmonization of financial reporting, Small and Medium-sized entities (enterprises), Framework, Financial statements, An asset, A liability, Equity, Expenses, Income, Measurement, First-time Adoption of IFRS, Lease, Opening IAS/IFRS Balance Sheet

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2008
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 06:58, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz