Theses 

Vývoj státní imisní sítě, smogových regulačních systémů a znečištění ovzduší v Severozápadních Čechách – Michaela SATTLEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela SATTLEROVÁ

Bakalářská práce

Vývoj státní imisní sítě, smogových regulačních systémů a znečištění ovzduší v Severozápadních Čechách

Development of national air pollution network, smog regulation systems and air pollution in Northwestern Bohemia

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem imisní sítě, smogových regulačních systémů a znečištění ovzduší v Severozápadních Čechách. Pro sledování vývoje znečištění bylo zvoleno období od roku 1991 do roku 2015 a vycházelo se z dat zaznamenaných meteorologickými měřícími stanicemi na severozápadě Čech. První část práce je zaměřena na všeobecné informace o znečišťování ovzduší, zdrojích znečištění, charakteristice vybraných znečišťujících látek, vlivu meteorologických podmínek, imisním monitoringu a legislativě ochrany ovzduší. Druhou část práce tvoří informace, které souvisí s oblastí Severozápadní Čechy. Zde je nejprve popsáno zkoumané území, zdroje znečištění vyskytující se přímo na severozápadě Čech. Druhá polovina praktické části je zaměřena na vývoj znečištění v období 1991 2015 následujícími látkami, SO2, NO2, PM10 a 03. Dále je charakterizován smogový varovný a regulační systém.

Abstract: This bachelor thesis deals with the development of air pollution networks, smog control systems and air pollution in Northwest Bohemia. To monitor the development of pollution, the period was chosen from 1991 to 2015 and was based on data recorded by meteorological metering stations in northwest Bohemia. The first part of the thesis focuses on general information on air pollution, sources of pollution, characteristics of selected pollutants, influence of meteorological conditions, pollution monitoring and legislation on air protection. The second part of the thesis consists of information related to Northwest Bohemia. The area under investigation, sources of pollution occurring directly in northwest Bohemia, is described here. The second half of the practical part focuses on the development of pollution from 1991 to 2015 by the following substances, SO2, NO2, PM10 and 03.Further, the smog warning and regulation system is characterized.

Klíčová slova: Znečišťování ovzduší, zdroje znečištění, imisní sítě, smogové varovné a regulační systémy, znečišťující látky, legislativa ochrany ovzduší

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=176522 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

Jak správně citovat práci

SATTLEROVÁ, Michaela. Vývoj státní imisní sítě, smogových regulačních systémů a znečištění ovzduší v Severozápadních Čechách. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 04:09, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz