Theses 

Gymnázium v Pelhřimově v letech 1871-1921 – Jana HURDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana HURDOVÁ

Diplomová práce

Gymnázium v Pelhřimově v letech 1871-1921

The grammar school in Pelhřimov during the years 1871-1921

Anotace: Diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem gymnázia v Pelhřimově v letech 1871-1921. Vznikla na základě studia odborné literatury a pramenů uložených ve Státním okresním archivu v Pelhřimově a Archivu Muzea Vysočiny Pelhřimov. Práce obsahuje sedm kapitol a je možné ji rozdělit do dvou částí. První tři kapitoly zabývající se dějinami města a regionu, proměnami sekundárního školství v českých zemích v letech 1848-1921 a vývojem školství na Pelhřimovsku vytváří historický kontext následujícím stránkám věnovaným již samotnému gymnáziu. Druhá část práce se nejprve zaměřuje na vznik pelhřimovského nižšího reálného gymnázia a jeho proměny během prvních padesáti let jeho existence. Stěžejní část práce pak představují kapitoly věnované každodennímu životu školy a jejím studentům. Analýza studentů byla zaměřena zejména na teritoriální a sociální původ, náboženské vyznání, chování, taktéž na úspěšnost a délku studia. Závěrečná kapitola diplomové práce se zabývá pedagogickým sborem gymnázia ve sledovaném období.

Abstract: Thesis deals with origin and development of grammar school in Pelhřimov during the years 1871-1921. It was based on study of literature and sources stored in the State Regional Archive in Pelhřimov and Archive Museum Highlands Pelhřimov. Thesis contains seven chapters and can be divided into two parts. The first three chapters deal with the history of the town and region, changes of secondary education in the Czech lands between years 1848-1921 and the development of education in Pelhřimov. That creates a historical context on the following pages, which are dedicated to grammar school itself. At first the second part is focused on Pelhřimov lower secondary school establishment and its changes during the first fifty years of its existence. Then the main part of the work contains chapters which are devoted to daily school life and its students. The analysis was focused on territorial and social origin, religion, behavior and also the success and length of study. The final chapter of the thesis deals with the school teaching pedagogical staff in the monitored period.

Klíčová slova: historie gymnázia, sekundární školství v českých zemích, historie města, život školy, studenti, teritoriální původ studentů, sociální původ studentů, chování studentů, úspěšnost studia, délka studia, pedagogický sbor gymnázia

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HURDOVÁ, Jana. Gymnázium v Pelhřimově v letech 1871-1921. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:02, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz