Petr Krameš

Master's thesis

Numerické modelování neizotermního proudění demineralizované vody v napájecí nádrži

Numerical Modeling of Non-isothermal Flow of Demineralized Water in Supply Tank
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou studeného startu napájecích čerpadel. Teoretická rešerše je cílená na oblast energetických výroben, konstrukce, provozu a regulace napájecích čerpadel, fyzikálních přenosových zákonů a aktuálního stavu výzkumu studeného startu. Praktická část se skládá z CFD výpočtů. První část CFD simulace je věnována izotermnímu proudění demineralizované vody v napájecí nádrži …viac
Abstract:
Master thesis deals with problematics of boiler feed water pump cold start. Theoretical research focuses on power plant problematics, construction, operation and regulation of boiler feed water pumps, physics transfer laws and current state of research of boiler feed water pumps cold start. Practical part consists of CFD calculations. First part of CFD simulation is devoted to isothermal flow of demineralized …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedúci: Stanislav Honus
  • Oponent: Ondřej Němček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava