Theses 

Rozhledny - stavební a konstrukční řešení, ukázky a odborný popis realizací v ČR a návrh betonové rozhledny dle vlastního návrhu – Bc. Kristýna VYNAHLOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Civil Engineering / Building Structures

Bc. Kristýna VYNAHLOVSKÁ

Master's thesis

Rozhledny - stavební a konstrukční řešení, ukázky a odborný popis realizací v ČR a návrh betonové rozhledny dle vlastního návrhu

Abstract: Práce je členěna na dvě části. První částí je rozbor rozhleden z obecného hlediska. Věnovala jsem se historii stavění rozhleden v České republice, dále zatříděním rozhleden dle jednotlivých atributů a rozhlednám, které nesou přídavek "nej". Poté se v této části nachází soupis rozhleden v Plzeňském kraji, včetně důležitých údajů a jejich srovnání. Následoval obecný postup návrhu rozhledny včetně nástrah, které hrozí v podobě růžného druhu zatížení. První obecnou část uzavírá srovnání 3 různých variant nosných konstrukcí ve 2D ve výškách 10,20 a 30m. Jedná se o rozhlednu masivní, plnou ze železobetonu, dále o příhradovou konstrukci, tvořené ocelovými, nebo dřevěnými prvky. V další části je vytvoření vlastní železobetonové rozhledny podle inspirace v "ANDO 4x4 TOWER", který stojí v Japonsku. Navrhla jsem tvar rozhledny a posoudila nejvíce namáhané konstrukce. Pro vytvoření vizualizace objektu byl použit ArchiCAD 16 a pro statické výpočty program Scia Engineer 16. Textová část byla vytvořena v programech Microsoft Office WORD a EXCELL 2010. Pro výpočtovou část návrhu železobetonových prvků byl použit program SMath Studio Desktop. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.

Abstract: This work is divided into two parts. The first part is an analysis of lookout towers in general. I was interested in the history of the building lookout towers in the Czech Republic, further categorization of lookout towers by individual attributes. I was writing something about "the something best" of Czech lookouts towers. For example the oldest lookout tower. Then in this section is a list of lookout towers in the Pilsen region, including important data and their comparison. Followed by a general observation tower design process, including pitfalls that threaten in the form of various kinds burden. The first general part concludes compared three different variants of load-bearing structures in 2D at altitudes 10, 20 and 30 meters. This is a massive lookout of reinforced concrete, as a lattice structure formed by steel or wooden elements. The next part is creating mine own reinforced concrete lookout tower by inspiration "ANDO 4x4 TOWER", which stands in Japan. I suggested the shape of tower and assess the most stressed structures. The visualization and real view of the building was achieved with programmes ArchiCAD 16 and structural analysis was done by Scia Engineer 16. Text section was created in Microsoft Office Word an Excell 2010. For the computational part of the design of reinforced concrete program was used SMath Studio Desktop. All designs and construction calculations are in accordance with Czech technical standards ČSN EN.

Keywords: rozhledna, Plzeňský kraj, železobeton, Ocel, Dřevo

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70016 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

VYNAHLOVSKÁ, Kristýna. Rozhledny - stavební a konstrukční řešení, ukázky a odborný popis realizací v ČR a návrh betonové rozhledny dle vlastního návrhu. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 07:53, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz