Theses 

Domácí návštěvní služba jako náplň práce sestry v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – Andrea KNEIFLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Andrea KNEIFLOVÁ

Bakalářská práce

Domácí návštěvní služba jako náplň práce sestry v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

Home visiting service as the responsibilites of a nurse in the surgery of a pediatrician

Anotace: Abstrakt Pediatrie a neonatologie prošla velkými změnami. Došlo k velkému pokroku v chápání dětských nemocí, jejich ošetřování a celkovému přístupu k dětem. V dnešní době dokážou zachránit i děti předčasně narozené již od 24. týdne. Vzrostla i úroveň chirurgie, kdy dokážou řešit různé vady, které byly dříve neslučitelné se životem. V této práci jsem se zmínila o komunitní a domácí péči, jaký je mezi nimi rozdíl a jaké mají cíle. Zde hraje roli primární péče. Lékař poskytuje péči jak zdravým dětem tak nemocným, sleduje jejich psychomotorický vývoj a vývoj řeči. Součástí je i očkování jako prevence infekčních nemocí. Sestra s lékařem tvoří dobrý tým, kdy vytváří pohodové prostředí, aby se děti a rodiče cítily bezpečně a mohla probíhat dobrá spolupráce mezi zdravotnickým personálem, dětmi a rodiči. Je důležité znát specifika vývojových období dětí a tím přizpůsobit přístup a jednání s dětmi. Sestra si všímá změn a tím se dá předejít různým vývojovým vadám. Nejen v nemocnici ale i v ordinacích praktického lékaře pro děti a dorost je třeba znát základní potřeby dítěte a jejich uspokojování. Jsou to nejen potřeby fyzické tak i psychické. Pokud u dětí nedochází k uspokojování těchto potřeb, může dojít k ovlivnění jejich vývoje. Náplní sestry v ordinaci je navázat kontakt s dětmi a jejich rodiči. Zjistit maximum informací o dítěti, rodině a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Sestra by měla zvládat jak ošetřovatelskou péči, tak asistenci lékaři, administrativu, vést dokumentaci, tak i udržet chod ordinace po stránce materiální tak i provozní. Měla by mít cit pro úpravu prostředí. Důležitá je správná komunikace s dětským pacientem, ale i s jeho rodiči. Sestra by měla být profesionální. I v ordinaci u praktického lékaře pro děti a dorost se uplatňuje ošetřovatelský proces. Získávání informací, určování cílů, naplánování ošetřovatelské péče a následné zhodnocení. U dětí jsou nejzákladnější potřeby výživa, vylučování a výměna, aktivita a spánek, bezpečí a ochrana, komfort a bolest, růst a vývoj. Ošetřovatelský proces sestra uplatňuje i v rámci návštěvní služby v rodině. Vznik návštěvní služby prošel vývojem, kdy začínaly nejprve spolky, které pečovaly o děti a staré nemocné lidi. V současné době je návštěvní služba sestrou plně hrazena pojišťovnami. Cíle práce Cílem této práce bylo zjistit, zda se provádí návštěvní služba a v jakém rozsahu, zda matky ví o této službě, jaký je zájem ze stran matek a o jakou péči mají matky zájem. Byly zvoleny otázky: Jaké důvody vedou sestry k návštěvě v domácím prostředí? Proč matky využívají návštěvní službu dětských sester? Výsledky Rozhovory byly přepsány a podrobeny analýze, metodou otevřeného kódování pomocí tužka a papír. Byly dva výzkumné vzorky a to sestry a matky. U sester vzniklo pět kategorií a to Důvody provádění návštěvní služby, Kladné názory na návštěvní službu, Záporný názor na návštěvní službu, Přínos návštěvní služby sestře a Provádění ošetřovatelské péče sestrou v domácím prostředí. U matek vznikly tři kategorie a to: Představa o návštěvní službě z pohledu matky, O co mají matky zájem a Přínos návštěvní služby matce. Ke každé kategorii byly přiřazeny podkategorie ke kterým jsou přiřazeny kódy, na kterých se nejčastěji shodovaly. Vše je zaznamenáno v přehledných schématech vyjmenovaných kategorií. Závěr Z výzkumu vyplívá, že sestry, které byly podrobeny výzkumu, tak ne všechny návštěvní službu provádí z důvodu velkého rozsahu obvodu, používání přístrojů a administrativy. Ty které ji provádí jsou z malého města nebo obce. Všech

Anotace: ny sestry se shodují, že v této službě vidí přínos pro jejich práci v ambulantní péči. Matky, které byly podrobeny výzkumu, zda službu využívají, tak některé o této službě nevěděly a ani jim nebyla nabídnuta a některé ji využily a byly za to rády. Vzhledem ke zjištěným výsledkům navrhuji publikovat výsledky v odborném časopise Pediatrie pro praxi.

Abstract: Abstract Paediatrics and neonatology have changed a lot. There has been big progress in perception of children's diseases, in their treatment and in the general attitude to children. Nowadays even premature babies at 24th week can be saved. The standard of surgical interventions has improved either- various defects, which used to be incompatible with life, can be eliminated. In my work I have focused on home care and community care, on the differences between them and what their aims are. Primary care has a big role there. Both healthy children and ill ones are provided with care by doctors who follow their psychomotoric development and the development of speech. Vaccination forms an integral part of this care as the prevention of infectious diseases. A doctor and a nurse form a good team,make balanced friendly atmosphere so that children and parents could feel safe and a good cooperation among medical staff, children and parents could undergo. It is important to know all the specifics of developmental periods children's lives and adapt attitude and actions to children. A nurse pays attention to changes and it is possible to prevent various developmentai defects. It is essential to know children's basic needs and their satisfaction in hospitals and pediatrician's surgery.These are not only physical needs but mental ones either. If children's needs are not satisfied their development can be influenced. A nurse's duties in a surgery are to make contact with children and their parents, to find all information about children, families, and environment, where children grow up. A nurse should manage both nursing and assistance in surgery, paperwork, keeping records, working of surgery in respects of its materials and operation. She should have aestetic sense of environment. Adequate communication with small and young patients and their parents is a must. A nurse should be professional. Nursing process is applied in paediatrician's surgery too. Getting information, setting aims, planning of nursing service and its evaluation. Basic children's needs are nutrition or diet, excretion and metabolism, aktivity and sleep, safety and protection, comfort and pain, growth and development. Nursing process is applied within visiting service in families. The origin of nursing service underwent its development when at first there were clubs, which took care of children and old ill people. At present home nursing fully covered by health insurance. Aims of the work The aim of this work was to find out if home nursing is performed and what its extent is, if mothers are aware of the service, what mothers' interest is and what care mothers want. Two questions have been chosen: What are the reasons of nurses' visits at homes? Why mothers make use of nurses' visiting service? Results Talks were rewritten and analysed with the method of open coding with help of a pen and paper. There were two research files- nurses and mothers. Considering nurses there were five categories: Reasons of home visiting service, Positive views on visiting service, Negative view on visiting service, Benefit of visiting service for a nurse and Performance of a nurse visiting service at home environment. Considering mothers there were three categories: Idea of visiting service from the point of view of mother, What are mothers interested in and Benefit of visiting service for a mother. Subcategories with codes were matched to all categories, which showed most frequent correspondence. All figures are recorded in transparent charts of named categories. From the research emerged that not all the nurses , who took part in the research, do visiting service due to large extent of the district, due to the use of devices and paperwork. Those who do it are from a small town or locality. All the nurses agree that they see the main benefit in their work in ambulatory care. Mothers, who took part in th

Klíčová slova: Klíčová slova, návštěvní služba, dětská sestra, dítě, primární péče, potřeby

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Alena Machová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48720 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KNEIFLOVÁ, Andrea. Domácí návštěvní služba jako náplň práce sestry v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:18, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz