Andrea Ingerlová

Bachelor's thesis

Příspěvky zaměstnavatele na ŽP a DPS

Employer's contribution to the Life Insurance and the Supplementary Pension Scheme
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je porovnání výhodnosti příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření oproti navýšení hrubé mzdy zaměstnance. Bude zkoumán dopad na zaměstnavatele v podobě daňově uznatelných nákladů a cash flow právnické osoby, ale také bude zkoumán dopad na samotné zaměstnance. Cíle bude dosaženo pomocí modelových příkladů. Dále bude využit dotazníkový …viac
Abstract:
The objective of the bachelor thesis is the comparison of employer's contribu-tions for the private life insurance and the supplementary pension scheme com-paring to increasing the gross salary of the employee. We will investigate the im-pact on the employer in the form of the tax-deductible costs and the cash flow of the legal entity but the impact on the employees will be discussed as well. We aspire …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Roman Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: V souladu s čl. 3 směrnice rektora č. 3/2018, o zveřejňování závěrečných prací bylo schváleno odložení zveřejnění závěrečné práce na 3 roky, rozhodnutí děkana č.j. 9397/2020-191 ze dne 15. 5. 2020. Odložení zveřejnění závěrečné práce si žádá zkoumaná státní organizace z důvodu využívání citlivých informací a využívání informací z interních dokumentů dané státní organizace.
In compliance with the article no. 3 of the Chancellor's directive no. 3/2018, on the suspension of publishing of theses, suspension of publishing of the thesis was accepted for 3 years. Suspension of publishing of the thesis requires investigation of a state organization due to exploiting sensitive information and information from the internal documents of the particular state organization.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta