Theses 

Automated visual testing of web application – Bc. Juraj Húska

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Bc. Juraj Húska

Master's thesis

Automated visual testing of web application

Automated visual testing of web application

Abstract: Táto diplomová práca popisuje implementáciu a návrh nástroja, a definuje proces, ktorý umožní automatizované vizuálne testovanie webových aplikácií. Proces zvyšuje efektívnosť QA tímu. Skúma sa nájdenie najužitočnejšieho výstupu nástroja. Vizuálne testovanie je založené na porovnávaní obrázkov. Je nájdená najefektívnejšia možnosť ukladania a definovania základne obrázkov, s ktorými sú všetky ďalšie obrázky porovnávané. Popisuje sa použitie vytvoreného nástroja v prostredí Kontinuálnej Integrácie. Analýza existujúcich riešení sa realizuje pred samotnou implementáciou nástroja. Jedna z častí práce pozostáva z nasadenia nástroja a procesu na vizuálne testovanie konkrétnej webovej aplikácie.

Abstract: This diploma thesis describes the creation of the tool and defines a process which will enable automated visual testing of a web application. The process improves the effectiveness of the QA team. A research to find out what output of such a tool would be most useful is conducted. The visual testing is based on picture comparison. The most effective way of storing and defining the picture base, which all the other pictures will be compared with is determined. The usage of such a tool in Continuous Integration environment is described. An analysis of the already made solutions is done before the tool creation itself. One of the thesis parts consists of the deployment of the tool and the process during visual testing of a particular web application.

Keywords: automated visual testing, picture comparison, web UI testing, testing

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: Ing. Viliam Ročkai, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 16:20, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz